Đi học: Quản Trị Học

adult architect blueprint business

Nhìn lại 1 chút lịch sử, thì từ năm 2010 đã làm ở vai trò như 1 quản lý cấp thấp và hành trình này kéo dài tận 10 năm. Khoản 3 năm trở lại đây, bản thân vẫn làm thuần về quản lý nhưng rất muốn đi sâu vào quản trị hơn chỉ là … Read more